Algemene voorwaarden

Download onze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SamenZwoegen B.V. gepubliceerd op 24 augustus 2019.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, voorstel en overeenkomst tussen Opdrachtnemer, hierna te noemen: SamenZwoegen B.V., gevestigd te Emmen, (KvK nummer: 75631156) en een Opdrachtgever waarop SamenZwoegen B.V deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a) Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar Schriftelijk worden gemaakt;
 • b) Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 • c) Opdrachtnemer: SamenZwoegen B.V, gevestigd aan de Baander 4, 7811HJ te Emmen, (KvK nummer: 75631156), tevens Opdrachtnemer van deze algemene voorwaarden;
 • d) Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • e) Offerte: het aanbod van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;
 • f) Schriftelijk: waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer hebben bereikt;
 • g) Materialen: alle door de Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties, en andere stoffelijke objecten;
 • h) Diensten: alle door of namens Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en leveringen die het onderwerp zijn van een Overeenkomst (daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het verstrekken van adviezen, het voeren van management en het uitvoeren van (markt)onderzoeken, het bouwen van websites en webshops, adviezen, service- en onderhoud, SEO, SEA, Social Media beheer, Online Adverteren, grafische vormgeving en het maken van offertes);
 • i) Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht;
 • j) Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk;
 • 1.3 Het is alleen de tekenbevoegde of met toestemming vanuit een organisatie toegestaan om aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of voorstellen per e-mail akkoord te geven.

  1.4 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer hebben bereikt.

  Artikel 2: Toepasselijkheid

  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle offertes en aanbiedingen van toepassing en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer geboden dienstverlening, en ook op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

  2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden verklaard, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaald en de inhoud en strekking daarvan blijven volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

  2.3 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.

  2.4. De Algemene voorwaarden hoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk overeengekomen te worden, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere (rechts)handelingen tussen partijen.

  2.5 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer derden inschakelt.

  2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever opgestelde Algemene Voorwaarden wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  2.7 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte en strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

  3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld.

  3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.

  3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt het begin van uitvoering van de werkzaamheden als opdrachtbevestiging beschouwd.

  3.4 Een wijziging van budgetten, het tijdelijk dan wel definitief stopzetten van de campagne wordt uitsluitend geaccepteerd indien daar schriftelijk opdracht toe is gegeven door de opdrachtgever. De Opdrachtnemer rekent hiervoor definitief stopzetting kosten van 3.5% uitgeschreven (drie komma vijf procent) van het gehele campagne budget en exclusief de uren die voor de campagne beschikbaar waren gesteld.

  3.5 Voor SEO (Search Engine Optimization) en/of SEA (Search Engine Advertising) hanteert Opdrachtnemer een minimum bestedingsbedrag van EUR 450,- per maand. Indien er minder clicks gerealiseerd worden zal opdrachtnemer zich echter inspannen de campagne zodanig te optimaliseren dat het totale budgetbedrag zo optimaal mogelijk wordt ingezet.

  Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

  4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. 

  4.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  4.3 Opdrachtgever verplicht zich tot het geven en up to date houden van alle informatie (bijvoorbeeld contact- en persoonsgegevens) en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is ter uitvoering van de overeenkomst.

  4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

  4.5 Indien door Opdrachtnemer of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

  4.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

  4.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

  4.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

  Artikel 5: Extra werkzaamheden

  5.1 Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

  5.2 Opdrachtnemer heeft het recht kosten zoals bijvoorbeeld aanvullende opdrachten, test werkzaamheden, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van Opdrachtgever in rekening te brengen.

  Artikel 6: Beheer Google ads-accounts (En accounts van andere advertentie partijen en/of platforms)

  6.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt het beheer van (een) Google Ads-account(s) of beheer van account(s) van andere advertentie partijen en/of platform(s) aangegaan voor de duur van 12 maanden.

  6.2 Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst met betrekking tot het beheer telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als oorspronkelijk overeengekomen.

  6.3 Opdrachtgever dient telkens te zorgen voor betalingen van de media-inkoop budget facturen met betrekking SEO (Search Engine Optimization) en/of SEA (Search Engine Advertising) voor Google (of andere advertentieplatforms). In geen geval schiet Opdrachtnemer deze voor.

 • a) Indien de te voeren campagne een overschrijding van het maandelijkse media-inkoop budget van 10% of minder betekent zal de Opdrachtnemer deze overschrijding (direct) in rekening brengen of eventueel het verschil kunnen corrigeren in de twee daarop volgende maanden.
 • 6.4 Wanneer het media- of advertentiebudget gedurende de overeenkomst significant wijzigt, kan dit van invloed zijn op het aantal benodigde te besteden uren, om het budget op de juiste manier te kunnen besteden en het account conform overeenkomst te kunnen beheren.

  6.5 Google Ads-accounts (en accounts van andere advertentie partijen en/of platforms) worden minimaal eens per week, maar niet op een vaste dag, beheerd en bijgehouden, waarbij er telkens in de eerste week van een kalendermaand een rapportage plaatsvindt van de daaraan voorafgaande kalendermaand.

  6.6 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot het beheer van Google Ads-accounts (of beheer van accounts van andere advertentieplatforms) door Opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij partijen gezamenlijk tussentijdse beëindiging overeenkomen.

  6.7 Opdrachtgever kan de overeenkomst met betrekking tot het beheer van Google Ads-accounts en/of accounts van andere advertentie partijen en/of platform(s) beëindigen tegen het einde van de overeengekomen periode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient steeds schriftelijk te gebeuren.

  Artikel 7: Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

  7.1 Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte diensten kan ontvangen.

  7.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.

  7.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Opdrachtnemer aangeleverde gegevens.

  7.4 Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat er één contactpersoon of aanspreekpunt is voor Opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

  7.5 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te instrueren over het wel of niet aanmaken van segmenten en profielen in Google Analytics en het koppelen daarvan aan Google Ads.

  7.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend de Algemene Verordening Gegegevensbescherming, de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet, het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom en Titel 3, afdelingen 3A, 3B en 4 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

  7.7 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Opdrachtnemer op geen enkele wijze toegang heeft of kan hebben tot persoonsgegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend IP-adressen en e-mailadressen.

  7.8 Indien er toch sprake is van toegang tot persoonsgegevens of anderszins verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste verwerkersovereenkomst tussen partijen. Bij het ontbreken daarvan komen alle kosten en boetes voor rekening van Opdrachtgever.

  7.9 Wanneer Opdrachtgever diens verantwoordelijkheden uit dit artikel niet nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

  Artikel 8: Intellectuele eigendom

  8.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

  8.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, monitors, checklisten, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvuldiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Opdrachtnemer.

  8.3 Alle door Opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of aan haar retour te zenden.

  8.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis of statistieken voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

  8.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

  Artikel 9: Betalingsvoorwaarden

  9.1 Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.

  9.2 Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen indien dit een media budget SEO (Search Engine Optimization) en/of SEA (Search Engine Advertising) is en anders hanteert de Opdrachtnemer een veertien dagen betaaltermijn na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

  9.3 Opdrachtnemer mag deelfacturen sturen en een aanbetaling of vooruitbetaling verlangen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  9.4 Indien Opdrachtgever na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd zonder nadere mededeling levering van Diensten op te schorten.

  9.5 Indien Opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • a) Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd, of 2% per maand als dat hoger is;
 • b) Opdrachtgever is binnen de wettelijke grenzen administratiekosten verschuldigd voor de vervolgstappen;
 • c) Opdrachtgever is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
 • d) Opdrachtgever gehoste websites en/of andere Materialen of Diensten mogen zonder nadere waarschuwing door Opdrachtnemer ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
 • 9.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met Opdrachtnemer te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

  9.7 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

  Artikel 10: Honorarium/vergoedingen

  10.1 Het honorarium van de Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaat van de verleende diensten.

  10.2 Alle prijzen en aanbieding, offerte(s) zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

  10.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

  10.4 Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks of per kwartaal vooraf in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer heeft het recht haar kosten aan te passen op grond van externe omstandigheden.

  10.5 Naast het honorarium heeft de Opdrachtnemer recht op vergoeding van de door hem ten behoeve van de campagne of anderszins voor de Opdrachtgever gemaakte kosten, hieronder onder meer te verstaan, kosten voor van door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

  10.6 Opdrachtnemer heeft het recht om eens per jaar de tarieven te herzien. Een wijziging van de tarieven zal steeds uiterlijk twee maanden, voorafgaande aan de wijziging, aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Een indexering conform het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde januari-indexcijfer van de CAO-lonen van het uurtarief zal jaarlijks zonder mededeling worden doorgevoerd.

  10.7 Reiskosten bedragen € 0,39 per kilometer. Het aantal kilometers wordt bepaald aan de hand van de meest gebruikelijke route volgens Google Maps, gezien vanaf het kantooradres van Opdrachtnemer.

  Artikel 11: Aansprakelijkheid

  11.1 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

  11.2 Indien bij gebreken in de uitvoering zijdens Opdrachtnemer wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van de Opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan Opdrachtgever zich bedient.

  11.3 Opdrachtnemer biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, informatie, adviezen en/of diensten.

  11.4 Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.

  11.5 Opdrachtnemer aanvaardt ten opzichte van Opdrachtgever of derden geen enkele aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever.

  11.6 Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

  11.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

  11.8 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  Artikel 12: Geheimhouding

  12.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

  12.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

  12.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om kennis te geven aan zijn relaties, partners en derde partijen als de Opdrachtgever openstaande bedragen en/of facturen, rente en dergelijke na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald.

  12.4 De (persoons-)gegevens die aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld op een wijze als is voorgeschreven in de wet persoonsregistraties. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

  12.5 Schending van de geheimhoudingsplicht geeft de Opdrachtnemer het recht een boete op te leggen van €500,- per dag, voor elke dag dat de schending voortduurt, met een maximum van €30.000,-.

  Artikel 13: Overmacht

  13.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, politieke omstandigheden, gewijzigde overheidsmaatregelen, natuurrampen, weersomstandigheden en onvoorziene lokale omstandigheden, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

  13.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

  13.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

  13.4 Ingeval het alsnog leveren en/of opleveren verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van de Opdrachtgever.

  Artikel 14: Contractsduur en opzegging

  14.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar, tenzij een andere periode is opgenomen in de opdrachtbevestiging. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd worden geacht te zijn overeenkomsten van één jaar welke telkens met één jaar worden verlengd.

  14.2 De overeenkomst eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst, waarbij de campagne of werkzaamheden wordt beëindigd op de laatste dag van de kalendermaand.

  14.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

  14.4 Indien geen tijdige opzegging is ontvangen wordt de overeenkomst verlengd met een termijn van één jaar, tenzij in de oorspronkelijke overeenkomst een andere termijn was overeengekomen.

  14.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

  14.6 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

  Artikel 15: Verwerking van Persoonsgegevens

  15.1 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

  15.2 Partijen zijn het erover eens dat Opdrachtnemer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Dienst of anderszins uitsluitend bij Opdrachtgever ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst van toepassing tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

  15.3 Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.

  Artikel 16: Beschikbaarheid van bestanden

  16.1 Opdrachtnemer archiveert digitale en andere bestanden. Mochten bestanden beschadigd raken, verloren gaan of om een andere reden niet meer beschikbaar of bruikbaar zijn, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg kan zijn.

  Artikel 17: Klachten

  17.1 Elke klacht vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend.

  17.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.

  Artikel 18: Slotbepalingen

  18.1 Opdrachtnemer heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt aangegeven.

  18.2 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft Opdrachtnemer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

  18.3 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, hebben de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen na akkoord vanuit de Opdrachtnemer voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.

  18.4 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

  18.5 Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is.

  18.6 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Groningen, tenzij Opdrachtnemer anders beslist.

  18.7 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 24 augustus 2019.